Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

imagespiccoGotake ni natsu

yuyake kumo

yo mo nokoru

I colori del tramonto

svettano sul monte sacro.

Rimane la notte di nubi.